NORDSCHEIN

Kurser i klassisk teknik

(For English please scroll down.)

Här hittar du tider och information om kommande kurser inom klassisk teknik:

Klassisk teknik 1; Gruppkurs 4 – 8 deltagare;  träffpunkt: Värmestugan på Ormberget; Nästa kurstillfälle: tisdagarna 13 + 20 februari, 18:00 – 19:30.

Klassisk teknik 2; Gruppkurs 4 – 8 deltagare; träffpunkt: Värmestugan på Ormberget; torsdagarna 07 + 14 mars, 18:00 – 19:30..

Är ni en grupp av minst 4 personer som vill boka en annan tid eller är du intresserad av privatlektioner kontakta mig gärna: kontakt(at)nordschein.de.

Pris per deltagare i gruppkurs: 500 kr. Privatlektioner: 500 kr / timme (jag rekommenderar 1,5 – 2 timmar).

Till alla kurser i klassisk teknik behöver du egna skidor anpassade till din vikt och längd, pjäxor, samt stavar som räcker dig till axeln.

Köldgräns -15 grader.

Vad passar till mig? Gruppkurs eller privatlektion?

Det finns flera fördelar med att lära i grupp. Du är inte ensam med dina utmaningar. Du har gott om tid att testa och prova. Ju större grupp desto bättre möjlighet till lekar: Det är mycket effektivt att  låta kroppen göra jobbet själv utan att behöva tänka hela tiden. Du hittar nya spårkompisar på ditt nivå.

I en privatlektion står du och dina specifika utmaningar i fokus. Du kanske inte har tid på dagarna med gruppkurser. En privatlektion kan upplevas ganska intensivt då du är under uppsikt hela tiden. Detta kan vara bra om du vill byta ut felaktiga rörelsemönster mot mer gynnsammare.

KURSENS INNEHÅLL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Klassisk 1

Denna kurs riktar sig till nybörjare och „återvändare“ som vill lära sig tekniken från grunden. Vi lägger mycket vikt på frånskjut och balans. Du lär dig att åka utan och med stavar, teknikerna diagonal och stakning, hur du tar dig uppför mindre backar, bromsar, kliver ur spåret m.m. Och så klart lite spårhyfs.

Klassisk 2

Vi förkovrar teknikerna från förra kurstillfället och kompletterar med en ytterligare teknik, stakning med frånskjut. Impulsen vid frånskjutet ökar, glidperioden blir längre, det krävs mer kraft och mer balans och det pirrar i magen när du kommer in i flowen. Ute i spåret tränar vi teknikväxlar.

Denna kurs ägnar sig för deltagare i kurs KLASSISK I, som hunnit träna lite för sig själv, samt alla som vill förbättra/ komplettera sin klassiska teknik.

 

English:

Here you will find times and information about upcoming courses in classical technique:

Classical technique 1; Group course 4 – 8 participants; meeting point: Cabin at Ormberget next to the Start; Next course: tuesdays 13 + 20 february 18:00 – 19:30.

Classical technique 2; Group course 4 – 8 participants; meeting point: Cabin at Ormberget next to the Start; Next course: thursdays, 07 + 14 march, 18:00 – 19:30.

If you are a group of at least 4 people who want to book another time or are interested in private lessons, please contact me: kontakt(at)nordschein.de.

Price per participant in a group course: 500 SEK. 10 km track with technique tips per participant: 500 SEK. Private lessons: 500 SEK / hour (I recommend 1.5 – 2 hours).

For all courses in classical technique, you need your own skis adapted to your weight and height, ski boots, and poles that reach your shoulders.

What is right for me? Group course or private lesson?

There are several advantages to learning in a group. You are not alone with your challenges. You have plenty of time to test and try. The bigger the group, the better the opportunity for games: it is very effective to let your body do the work itself without having to think all the time. You will find new skiing buddies at your level.

A private lesson focuses on you and your specific challenges. A private lesson can be quite intense as you are under supervision all the time. This can be helpful if you want to replace incorrect movement patterns with more favourable ones.

COURSE CONTENT AND REQUIREMENTS

Classical technique 1

This course is aimed at beginners and ‚returners‘ who want to learn the technique from scratch. We put a lot of emphasis on kick-off and balance. You’ll learn how to ski with and without poles, how to climb smaller hills, brake, get off the track, etc. And of course, some track manners.

Classiscal technique 2

We improve the techniques from the last session and add another technique. The momentum of the kick-off increases, the glide period becomes longer, more power and balance is required, and there will be butterflies in your stomach when you get into the flow. Out on the track we practise technique changes.

This course is aimed at Classical 1 students who have had some practice on their own, as well as anyone who wants to improve/complete their classical technique.

 

Weiter Beitrag

Zurück Beitrag

© 2024 NORDSCHEIN

Thema von Anders Norén