NORDSCHEIN

Kurser i Skate teknik

(For English please scroll down.)

Här hittar du tider och information om kommande kurser inom skate teknik:

Skate teknik 1; Gruppkurs 4 – 8 deltagare; träffpunkt: Värmestugan på Ormberget; Nästa kurstillfälle: Söndag, 25 februari, 09:30- 12:30

Skate teknik 2; Gruppkurs 4 – 8 deltagare; träffpunkt: Värmestugan på Ormberget; Nästa kurstillfälle: söndag, 17 mars 2024, 09:30 – 12:30.

Milspåret med tekniktipps; Gruppkurs 2 – 3 deltagare; träffpunkt: Värmestugan på Ormberget; Nästa tillfälle: fredag, 22 mars, 17:00 – ca. 18:30.

Är ni en grupp av minst 4 personer som vill boka en annan tid eller är du intresserad av privatlektioner kontakta mig gärna: kontakt(at)nordschein.de.

Pris per deltagare i gruppkurs: 500 kr. Milspåret med tekniktipps per deltagare: 500 kr. Privatlektioner: 500 kr / timme (jag rekommenderar 1,5 – 2 timmar).

Till alla kurser i skate teknik behöver du egna skidor anpassade till din vikt och längd, skatepjäxor, samt stavar som räcker dig till munnen eller nästippen.

Köldgräns: -15 grader.

Vad passar till mig? Gruppkurs eller privatlektion?

Det finns flera fördelar med att lära i grupp. Du är inte ensam med dina utmaningar. Du har gott om tid att testa och prova. Ju större grupp desto bättre möjlighet till lekar: Det är mycket effektivt att  låta kroppen göra jobbet själv utan att behöva tänka hela tiden. Du hittar nya spårkompisar på ditt nivå.

I en privatlektion står du och dina specifika utmaningar i fokus. Du kanske inte har tid på dagarna med gruppkurser. En privatlektion kan upplevas ganska intensivt då du är under uppsikt hela tiden. Detta kan vara bra om du vill byta ut felaktiga rörelsemönster mot mer gynnsammare.

KURSENS INNEHÅLL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

SKATE teknik 1

Denna kurs riktar sig till nybörjare och „återvändare“ som vill lära sig tekniken från grunden. Det lönar sig att vara lite självkritisk här. Skate blir riktigt roligt när du har full koll på alla växlar och förstår i vilka situationer du vill använda dem.

I skate 1 lägger vi mycket vikt på frånskjut och balans. Du lär dig att åka utan och med stavar, hur du tar dig uppför mindre backar och bromsar. Vi fokuserar vi på grundsteget och på växel 2. 2:ans växel är egentligen en bergteknik, men den kräver bara lite balans, vilket enligt min erfarenhet är den största utmaningen för de flesta. Med denna växel kan du enkelt ta dig runt lätta spår

Skate teknik 2

Vi komplettera med de resterande två växlar och förkovrar teknikerna från förra kurstillfället.

Frånskjut ökar i dynamik och balansen blir mer krävande med växlarna 3 (stakning utan frånskjut) och 4 (stakning med frånskjut) då vi mestadels åker på bara en skida. Vi väljer rätt teknik anpassad till terräng vilket minskar ensidig slitage.

För att ta det mesta av skate teknik 2 bör redan ha lite mer skatevana. Vi kommer visserligen att gå in på skillnaderna mellan växlarna 4 och 2, men för att lära sig växel 2 på ett renodlat sätt hänvisar jag till Skate Teknik 1.
Milspåret med tekniktipps

Här tar vi oss runt Ormbergets milspår. Vi fokuserar på vilken växel som passar till vilken sträcka, vilken sida som lämpar sig bäst, hur vi klarar av kurvan efter Sinksundsbacken och de långa backarna uppför.

Förutsättningar: Du bör ha hyfsad hum om alla växlarna men du får så klart hjälp med dina utmaningar. Du behöver inte kunna ta dig runt milan i ett enda svep utan vi stannar till vid jämna mellanrum för att snacka tekniktipps och annat nyttigt. Kursen tar så långt som det tar oss att komma runt milan, jag räknar med ca 1,5 timmar.

Bra att ha med i fall kursen äger rum på kvällstid: pannlampa.

English:

Here you will find times and information about upcoming courses in skate technique:

Skate technique 1; Group course 4 – 8 participants; meeting point: Värmestugan at Ormberget; Next course: Sunday, 25 February 2024, 09:30 – 12:30.

Skate technique 2; Group course 4 – 8 participants; meeting point: Värmestugan at Ormberget; Next course: Sunday, 17 march 2024, 09:30 – 12:30.

10km-track with technique tipps; Group course 2 – 3 participants; meeting point: Värmestugan på Ormberget; Next course: Friday, 22 march, 17:00 – approx. 18:30. 

If you are a group of at least 4 people who want to book another time or are interested in private lessons, please contact me: kontakt(at)nordschein.de.

Price per participant in a group course: 500 SEK. 10 km track with technique tips per participant: 500 SEK. Private lessons: 500 SEK / hour (I recommend 1.5 – 2 hours).

For all courses in skate technique, you need your own skis adapted to your weight and height, skate boots, and poles that reach your mouth or the tip of your nose.

What is right for me? Group course or private lesson?

There are several advantages to learning in a group. You are not alone with your challenges. You have plenty of time to test and try. The bigger the group, the better the opportunity for games: it is very effective to let your body do the work itself without having to think all the time. You will find new skiing buddies at your level.

A private lesson focuses on you and your specific challenges. A private lesson can be quite intense as you are under supervision all the time. This can be helpful if you want to replace incorrect movement patterns with more favourable ones.

COURSE CONTENT AND REQUIREMENTS

SKATE teknique 1

This course is aimed at beginners and ‚returners‘ who want to learn the technique from scratch. It pays to be a little self-critical here. Skating becomes real fun once you’ve learned all the different „gears“ and know in which situations to use which of them.

We put a lot of emphasis on pushing off and balance. You will learn how to skate without and with poles, how to get up smaller slopes and brakes. In Skate 1 we focus on the basic position and diagonal skating. These techniques require only little balance, and enable you to manage easier tracks on your own.

Skate teknique 2

We supplement with the remaining two techniques and improve the techniques from the previous course.

Pushing off increases in dynamics and the balance becomes more demanding with the techniques for flat tracks. We choose the right technique adapted to the terrain which reduces unilateral wear.

You need to have some skating experience if you choose to go skate technique 2. We will of course also go into the differences between gears 4 and 2, but in order to learn gear 2 from scratch I recommend to choose skate technique 1.

19 km track with technique tips

Here we take a tour of the Ormberget 10 km trail. We focus on which gear is suitable for which distance, which side is best suited, how we manage the curve after Sinksundsbacken and the long slopes upwards.

Prerequisites: You should have a fairly good idea of all the skating techniques, but you will of course get help with your challenges. You don’t have to be able to get around the 10 km in one go, we stop at regular intervals to talk about technique tips and other useful things. The course takes as long as it takes us to get around the trail, I expect it to take 1.5 hours.

Good to have in case the course takes place in the evening: headlamp.

Weiter Beitrag

Zurück Beitrag

© 2024 NORDSCHEIN

Thema von Anders Norén